JORN Phase 6 Solution Architect | SA-Edinburgh Parks