Senior Platform Engineer | SA-Osborne Naval Shipyard